• Konkurs Ekologiczny
     • Konkurs Ekologiczny

     • Z radością informuję, że w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym EKO-PLANETA 

      uczniowie : Aleksandra Jarząbek, Hanna Cichocka i Michał Pawłowski uzyskali wynik: Bardzo dobry.

       Gratulujemy,

      Justyna Balcarek

      Dyplomy:

      Eko-planeta_(1).jpg

    • Egzamin do klasy dwujęzycznej
     • Egzamin do klasy dwujęzycznej

     • EGZAMIN DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ

      Przypominamy o tym, że 5 czerwca uczniowie piszą test.

      Kandydaci, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do K powinni zgłosić się do szkoły o godzinie 8.30.

      Kandydaci, których nazwiska rozpoczynają się na litery od L do Z

      powinni zgłosić się do szkoły o godzinie 9.30.

      Na egzamin zgłaszają się uczniowie bez objawów chorobowych.

      Uczniowie wchodzą wejściem głównym.

      Każdy uczeń musi mieć osłonięte usta i nos maseczką, którą zdejmie w sali dopiero po zajęciu miejsca.

      Po wejściu do szkoły uczeń będzie miał mierzoną temperaturę.

      Uczniowie muszą mieć własne przybory do pisania.

     • Informacja - stołówka szkolna

     • Od 25 maja 2020 r. uległy zmianie opłaty za wyżywienie. Obecnie koszt wyżywienia całodniowego  – śniadanie, zupa, II danie, podwieczorek – wynosi 14,50 zł .

       

     • Zapisy do świetlicy

     • Uwaga rodzice, którzy planują skorzystać z opieki świetlicy w roku szkolnym 2020/2021.

      Przypominam, że podstawą przyjęcia dziecka do świetlicy na dany rok jest wypełnienie KARTY ZAPISU DO ŚWIETLICY. Wypełniony dokument należy złożyć do 26 czerwca br. w szkole (umieścić w pudełku, w holu wejścia głównego lub przesłać skan dokumentu z ręcznym podpisem na adres kierownika świetlicy: bzablocka@edu.um.warszawa.pl . Wzór dokumentu znajdą Państwo na stronie internetowej szkoły, w zakładce Uczniowie i rodzice/Dla RODZICÓW PDF oraz poniżej.

      Beata Zabłocka - kierownik świetlicy

      KARTA_ZGLOSZENIA_DO_SW._2020-21.pdf

      ZGODA_SAMODZIELNEGO_WYJSCIA_ze_swietlicy2020-21.pdf​​​​​​​


     • Sprawozdanie finansowe

     • Sprawozdanie finansowe placówki za 2019 roku zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy"  

       

    • .
     • .

     • UWAGA !   zawieszenie   zajęć   w  oddziałach  przedszkolnych  !

      Szanowni  Państwo !

      Na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach                   (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) informuję, że za zgodą organu prowadzącego,                                  zostały zawieszone zajęcia w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.

       

       

                                                                                                                  

      Dyrektor Szkoły

      Bożena  Rutkowska

    • Przemoc
     • Przemoc

     • Szanowni Państwo, 

        m.st. Warszawa przygotowało akcję mającą na celu rozpowszechnienie informacji dot. oferty pomocy w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie w okresie epidemii.  

       

    • Zasady oceniania
     • Zasady oceniania

     • ZASADY OCENIANIA PRACY UCZNIA

       

      1. Ocenianie odbywa się zgodnie z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego zapisanymi w  Statucie Szkoły nr 139 oraz Przedmiotowym Systemie Oceniania.

       

      1. Nauczyciel informuje ucznia/rodzica/opiekuna prawnego, która praca będzie podlegać ocenie, określając sposób i termin wykonania pracy oraz sposób przekazania jej nauczycielowi.

       

      1. Nauczyciel ustala termin wykonania pracy zdalnej, jednak nie krótszy niż 2 dni.  Zadania są obowiązkowe dla każdego ucznia.

       

      1. Nauczyciel może w tygodniu wskazać nie więcej niż jedną pracę na ocenę wyrażoną stopniem (w dzienniku z oznaczeniem zn-zdalne nauczanie).

       

      1. Nauczyciel, prowadząc lekcje on-line, może oceniać wypowiedzi ustne ucznia.

       

      1. Niedopuszczalne jest przypisywanie sobie autorstwa  pracom kopiowanym w całości bądź fragmentach. O wszelkich znamionach plagiatu wypracowań i innych prac nauczyciel informuje ucznia, rodziców/prawnych opiekunów i wychowawcę klasy.

       

      1. Uczeń pracuje systematycznie i ściśle współpracuje z nauczycielem.

       

      1. W związku z trudnościami technicznymi czy innymi wynikającymi ze specyfiki zdalnego nauczania nauczyciel może podjąć decyzję o zmianie sposobu i wydłużeniu terminu  wykonania zadania.

       

      1. Nierealizowanie zadań przez uczniów uniemożliwia ocenę pracy ucznia przez nauczyciela i może się wiązać z brakiem możliwości wystawienia oceny rocznej/końcowej, co w konsekwencji będzie skutkowało nieklasyfikowaniem z danego przedmiotu.

       

     • .

     • ZMIANY W OCENIANIU ORAZ DOKUMENTOWANIU REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

       

      Obowiązuje od 20.04.2020 do odwołania

       

       

      1. SPOSÓB MONITOROWANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW ORAZ SPOSÓB WERYFIKACJI WIEDZY I UMIEJETNOŚCI UCZNIÓW

       

      Postępy uczniów w nauce będą monitorowane poprzez obserwacje aktywności uczniów w czasie zajęć on-line oraz w czasie udzielania ustnej lub pisemnej informacji zwrotnej (komentarza) do:

      • odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów telefonicznych,
      • wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,
      • wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji lub innych form komunikowania się on-line,
      • zadań i prac  przesłanych do nauczyciela drogą elektroniczną.

       

      Weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywała się poprzez ocenianie bieżące:

      • odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów telefonicznych,
      • wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,
      • wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji lub innych form komunikowania się on-line,
      • wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych drogą elektroniczną
      • testy on-line udostępnione przez nauczyciela.

       

      1.  INFORMOWANIE UCZNIÓW LUB RODZICÓWO POSTĘPACH UCZNIA W NAUCE, A TAKŻE UZYSKANYCH PRZEZ UCZNIA OCENACH

       

      • Rodzice oraz uczniowie będą informowania o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
      • W/w informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem dostępnych form porozumiewania się na odległość.
      • Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęć on-line oraz konsultacji w trakcie wyznaczonych w tygodniowym planie godzin zajęć.

       

       

      1. DOKUMENTOWANIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO W CZASIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ. KONTROLA FREKWENCJI.

       

      Zasady:

      • w czasie zajęć on-line nauczyciel na podstawie aktywności ucznia odznacza jego obecność w dzienniku elektronicznym,
      • biorąc pod uwagę brak możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego lub brak dostępu do internetu w warunkach domowych oraz różne warunki lokalowe, wielodzietność rodziny, które mogą wpływać na specyfikę nauki dziecka w domu – obecność będzie zaliczona na podstawie wykonanego zadania w rozliczeniu tygodniowym  (bądź innym ustalonym przez nauczyciela).
     • Warszawska Opera Kameralna

     • Szanowni Państwo,

      W związku z zaistniałą sytuację w naszym kraju Warszawska Opera Kameralna organizuje cykl spotkań on -line które rozpoczynamy w poniedziałek.

       

      Razem z Izabellą Budzyńską, autorką wierszy dla dzieci,codziennie o godzinie 12.00 będziemy prezentować wydarzenia skierowane do młodszej części widowni.Rozpoczniemy cyklem wierszy, które będą recytowały uznane gwiazdy,współpracujące z Warszawską Operą Kameralną.

      W pierwszy dzień Świąt Wielkiej Nocy specjalnie dla dzieci„Orientalna awanturka – czyli Uprowadzenie z Seraju" w pigułce:https://www.youtube.com/watch?v=CFsw_zaMYTYW kolejnym tygodniu pokażemy przedstawienie„Czary Pana Dulkamary" na podstawie opery „Napój miłosny"i marionetkowe przestawienie „Uprowadzenie z Seraju".

      Zachęcając Państwa dzieci do udziału w naszych wydarzeniach proponujemy aby dziecko które było w naszym teatrze przysłało zdjęcie tak jak wychodzimy do teatru, w eleganckim ubraniu.

      Wszystkie zdjęcia będą umieszczone na naszych kanałach informacyjnych: FB oraz Instagramie za zgodą rodziców na publikację wizerunku.

      Dzieci które prześlą swoje zdjęcia otrzymają nagrody. Nagrodą główną będzie bilet na najbliższe wydarzenie dziecięce które odbędzie się w naszym teatrze.

      Ponadto oferujemy szereg konkursów z nagrodami ( rebusy, puzzle, krzyżówki, kolorowanki ).

      Regulamin konkursu znajdziecie Państwo niebawem na naszej stronie internetowej www.operakameralna.pl

      Gorąco zachęcamy rodziców i dzieci do zabawy w tak trudnym dla nas wszystkich czasie.

       

      Wszelkich informacji udziela Marzena Pasternak  pod nr  tel: 538 235 268

       

      Z wyrazami szacunku,

      Agata Janiszewska

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
   • sp139@eduwarszawa.pl
   • (022) 632-59-94 fax 0-22 632 52 79
   • ul.Syreny 5/7 01-132 Warszawa 01-132 Warszawa Poland
   • Inspektor Ochrony Danych - Bogdan Santorek Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: jest pod adresem email: iod@dbfo-wola.waw.pl lub pod adresem Administratora danych z dopiskiem IOD. Kontakt z Administratorem - 22 632-59-94 wew.221
   • sekretariat.sp139@eduwarszawa.pl administracja.sp139@eduwarszawa.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych