• Zasady oceniania
     • Zasady oceniania

     • ZASADY OCENIANIA PRACY UCZNIA

       

      1. Ocenianie odbywa się zgodnie z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego zapisanymi w  Statucie Szkoły nr 139 oraz Przedmiotowym Systemie Oceniania.

       

      1. Nauczyciel informuje ucznia/rodzica/opiekuna prawnego, która praca będzie podlegać ocenie, określając sposób i termin wykonania pracy oraz sposób przekazania jej nauczycielowi.

       

      1. Nauczyciel ustala termin wykonania pracy zdalnej, jednak nie krótszy niż 2 dni.  Zadania są obowiązkowe dla każdego ucznia.

       

      1. Nauczyciel może w tygodniu wskazać nie więcej niż jedną pracę na ocenę wyrażoną stopniem (w dzienniku z oznaczeniem zn-zdalne nauczanie).

       

      1. Nauczyciel, prowadząc lekcje on-line, może oceniać wypowiedzi ustne ucznia.

       

      1. Niedopuszczalne jest przypisywanie sobie autorstwa  pracom kopiowanym w całości bądź fragmentach. O wszelkich znamionach plagiatu wypracowań i innych prac nauczyciel informuje ucznia, rodziców/prawnych opiekunów i wychowawcę klasy.

       

      1. Uczeń pracuje systematycznie i ściśle współpracuje z nauczycielem.

       

      1. W związku z trudnościami technicznymi czy innymi wynikającymi ze specyfiki zdalnego nauczania nauczyciel może podjąć decyzję o zmianie sposobu i wydłużeniu terminu  wykonania zadania.

       

      1. Nierealizowanie zadań przez uczniów uniemożliwia ocenę pracy ucznia przez nauczyciela i może się wiązać z brakiem możliwości wystawienia oceny rocznej/końcowej, co w konsekwencji będzie skutkowało nieklasyfikowaniem z danego przedmiotu.

       

     • .

     • ZMIANY W OCENIANIU ORAZ DOKUMENTOWANIU REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

       

      Obowiązuje od 20.04.2020 do odwołania

       

       

      1. SPOSÓB MONITOROWANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW ORAZ SPOSÓB WERYFIKACJI WIEDZY I UMIEJETNOŚCI UCZNIÓW

       

      Postępy uczniów w nauce będą monitorowane poprzez obserwacje aktywności uczniów w czasie zajęć on-line oraz w czasie udzielania ustnej lub pisemnej informacji zwrotnej (komentarza) do:

      • odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów telefonicznych,
      • wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,
      • wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji lub innych form komunikowania się on-line,
      • zadań i prac  przesłanych do nauczyciela drogą elektroniczną.

       

      Weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywała się poprzez ocenianie bieżące:

      • odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów telefonicznych,
      • wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,
      • wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji lub innych form komunikowania się on-line,
      • wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych drogą elektroniczną
      • testy on-line udostępnione przez nauczyciela.

       

      1.  INFORMOWANIE UCZNIÓW LUB RODZICÓWO POSTĘPACH UCZNIA W NAUCE, A TAKŻE UZYSKANYCH PRZEZ UCZNIA OCENACH

       

      • Rodzice oraz uczniowie będą informowania o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
      • W/w informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem dostępnych form porozumiewania się na odległość.
      • Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęć on-line oraz konsultacji w trakcie wyznaczonych w tygodniowym planie godzin zajęć.

       

       

      1. DOKUMENTOWANIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO W CZASIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ. KONTROLA FREKWENCJI.

       

      Zasady:

      • w czasie zajęć on-line nauczyciel na podstawie aktywności ucznia odznacza jego obecność w dzienniku elektronicznym,
      • biorąc pod uwagę brak możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego lub brak dostępu do internetu w warunkach domowych oraz różne warunki lokalowe, wielodzietność rodziny, które mogą wpływać na specyfikę nauki dziecka w domu – obecność będzie zaliczona na podstawie wykonanego zadania w rozliczeniu tygodniowym  (bądź innym ustalonym przez nauczyciela).
     • Warszawska Opera Kameralna

     • Szanowni Państwo,

      W związku z zaistniałą sytuację w naszym kraju Warszawska Opera Kameralna organizuje cykl spotkań on -line które rozpoczynamy w poniedziałek.

       

      Razem z Izabellą Budzyńską, autorką wierszy dla dzieci,codziennie o godzinie 12.00 będziemy prezentować wydarzenia skierowane do młodszej części widowni.Rozpoczniemy cyklem wierszy, które będą recytowały uznane gwiazdy,współpracujące z Warszawską Operą Kameralną.

      W pierwszy dzień Świąt Wielkiej Nocy specjalnie dla dzieci„Orientalna awanturka – czyli Uprowadzenie z Seraju" w pigułce:https://www.youtube.com/watch?v=CFsw_zaMYTYW kolejnym tygodniu pokażemy przedstawienie„Czary Pana Dulkamary" na podstawie opery „Napój miłosny"i marionetkowe przestawienie „Uprowadzenie z Seraju".

      Zachęcając Państwa dzieci do udziału w naszych wydarzeniach proponujemy aby dziecko które było w naszym teatrze przysłało zdjęcie tak jak wychodzimy do teatru, w eleganckim ubraniu.

      Wszystkie zdjęcia będą umieszczone na naszych kanałach informacyjnych: FB oraz Instagramie za zgodą rodziców na publikację wizerunku.

      Dzieci które prześlą swoje zdjęcia otrzymają nagrody. Nagrodą główną będzie bilet na najbliższe wydarzenie dziecięce które odbędzie się w naszym teatrze.

      Ponadto oferujemy szereg konkursów z nagrodami ( rebusy, puzzle, krzyżówki, kolorowanki ).

      Regulamin konkursu znajdziecie Państwo niebawem na naszej stronie internetowej www.operakameralna.pl

      Gorąco zachęcamy rodziców i dzieci do zabawy w tak trudnym dla nas wszystkich czasie.

       

      Wszelkich informacji udziela Marzena Pasternak  pod nr  tel: 538 235 268

       

      Z wyrazami szacunku,

      Agata Janiszewska

       

    • Mazowiecka Policja Apeluje!
     • Mazowiecka Policja Apeluje!

     • Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

       

      W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

      Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

      Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

      Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

      Wyłączeni z tego obowiązku będą:

      - rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

      - a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

       

      Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

       

      Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. 

      Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

      Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

      Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

                

      Drodzy uczniowie!
      Mazowiecka Policja apeluje:

       

      W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

      Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

      Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego. 

      Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

      Unikajcie miejsc publicznych!

      Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

    • UWAGA - WAŻNY KOMUNIKAT
     • UWAGA - WAŻNY KOMUNIKAT

     • Szanowni Państwo,

      uprzejmie informuję, że została podjęta decyzja o wydłużeniu rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych.

      Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

      Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

      Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

      Dokumenty można przesyłać na adresy mailowe placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

      Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.  

      UWAGA - WAŻNY KOMUNIKAT

      W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów składania wniosków rekrutacyjnych:

      • elektronicznie - skan wniosku/zgłoszenia i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych można wysłać drogą mailową na adres przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.
      • dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do przedszkola/szkoły pierwszego.

      Uwaga!

      Jeśli wniosek nie zostanie zatwierdzony w systemie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru – NIE BĘDZIE BRAŁ UDZIAŁU W PROCESIE REKRUTACJI! 

       

    • Komunikaty
     • Komunikaty

     • Szanowni Państwo,

      przekazujemy w załączeniu komunikaty Mazowieckiej Policji skierowane do: rodziców, opiekunów i uczniów, związane z sytuacją epidemiologiczną.

    • "Pisanki, kraszanki - skarby wielkanocne"
     • "Pisanki, kraszanki - skarby wielkanocne"

     • Przypominamy, że nasz konkurs

      pt.: "Pisanki, kraszanki - skarby wielkanocne" jest aktualny!!!

      Prosimy uczestników nie rezygnować z udziału!

      W związku z obecną, nadzwyczajną sytuacją zagrożenia epidemicznego okres składania prac zostaje wydłużony do czasu powrotu do szkoły.

      W załączniku przesyłam regulamin konkursu.

      Serdecznie zapraszamy :)

      Pisanka_regulamin1_(1).pdf​​​​​​​

    • REGULAMIN EDUKACJI ZDALNEJ SP139
     • REGULAMIN EDUKACJI ZDALNEJ SP139

     • REGULAMIN EDUKACJI ZDALNEJ

      SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 139

       

      W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji w Szkole Podstawowej nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Warszawie wprowadza się „Regulamin edukacji zdalnej”

      obowiązujący do 14 kwietnia 2020r.

       

      1. Edukacja zdalna – informacje.

      W kwestii nauczania nauczyciele kontaktują się z uczniami w Librusie przez konta uczniowskie. Tylko z konta ucznia istnieje możliwość odesłania pliku do nauczyciela.

      Dopuszczalny jest kontakt przez komunikatory i narzędzia internetowe.

      Oddziały przedszkolne pracują za pomocą sposobu zaproponowanego przez nauczyciela-wychowawcę.

       

      1. Klasy IV-VIII – harmonogram edukacji zdalnej.

       

      PONIEDZIAŁEK – język polski, matematyka, język angielski

      WTOREK – historia, WOS, geografia

      ŚRODA – biologia, przyroda, język niemiecki

      CZWARTEK – język polski, matematyka, język angielski

      PIĄTEK – chemia, fizyka, religia

       

      Pozostałe przedmioty:

      • WF – raz na tydzień – 2 linki do stron internetowych nt. sportu lub ćwiczeń
      • plastyka, technika, muzyka, EDB – 1 praca zaliczeniowa

       

      1. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej pracują zgodnie z zasadami ustalonymi ze swoją klasą wychowawczą.

       

      1. Ocenianie.

      Prace uczniów będą podlegały ocenie według kryteriów ustalonych przez nauczyciela.

       

      1. Konsultacje.

      Rodzice i nauczyciele mogą się ze sobą konsultować w razie wątpliwości, pytań i potrzeb.

       

      1. Dodatkowe inicjatywy edukacyjne.

      W Librusie w zakładce „Ogłoszenia” będą umieszczane dodatkowe inicjatywy edukacyjne. Wszystkie działania, wysiłek uczniów, ich aktywność zostaną docenione.

    • SPOSOBY NA SPĘDZENIE CZASU W 4 ŚCIANACH
     • SPOSOBY NA SPĘDZENIE CZASU W 4 ŚCIANACH

     • Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy,


      102_Sposoby_na_spedzenie_czasu_w_czterech_scianach._Informacja_prasowa_(1).pdf

      Pragniemy przypomnieć i zaprosić do korzystania z bogatej oferty Polskiego Radia Dzieciom. Dziennikarze przygotowują ponad 100 premierowych audycji tygodniowo dla najmłodszych i dzieci do lat 12 oraz dla rodziców. Wszystkie audycje dostępne są na stronie http://www.polskieradiodzieciom.pl oraz w DARMOWEJ aplikacji. Nasz serwis znajduje się wśród materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół, jakie poleca Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTechPolska i instytucjami publicznymi.

      Wierzymy, że zwłaszcza w tym czasie dla wielu z Was pomocne okażą się audycje edukacyjne, podróżnicze, nauka śpiewu, lekcje języków obcych, słuchowiska, bajki, legendy, gry i propozycje twórczego spędzania czasu.

      Mamy nadzieję, że Polskie Radio Dzieciom będzie wspomagało proces edukacji na odległość prowadzony przez Waszą placówkę.

      W załączeniu i poniżej przesyłam bardziej szczegółową informację.

      Będziemy ogromnie wdzięczni za przekazywanie jej i udostępnianie.

      pozdrawiam

      Justyna Szczurko 

      Główny Specjalista

      tel. 22 645 32 46

      tel. kom. 508 011 393

      ------------------------Polskie Radio S.A. • Agencja Promocjial. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawawww.polskieradio.pl 

    • DROGI UCZNIU, BĄDŹ TWÓRCZYM, AKTYWNYM CZYTELNIKIEM!
     • DROGI UCZNIU, BĄDŹ TWÓRCZYM, AKTYWNYM CZYTELNIKIEM!

     • DROGI UCZNIU, BĄDŹ TWÓRCZYM, AKTYWNYM CZYTELNIKIEM!

      1. Odwiedzaj  biblioteki cyfrowe –  ich adresy otrzymałeś przez Librus (wiadomości), znajdziesz je również w zakładce BIBLIOTEKA.  Niech będą one tymczasowym  zastępstwem,  naszej tętniącej życiem,  szkolnej biblioteki i okazją do poznawania „cyfrowych skarbnic” literatury.
      2. Włączaj  się we wspólne zabawy i konkursy (online) czytelnicze i inne, które Ci proponujemy,  a będzie ich sporo…
      3. Zgłaszaj własne inicjatywy i pomysły!  - 139biblio@gmail.com
      4. Polecaj ciekawe i wartościowe książki   - krótkie recenzje przesyłaj na adres:

                139biblio@gmail.com

      Wszystkie Twoje wysiłki, działania, pomysły i aktywności zostaną docenione!

       

    • Informacje
     • Informacje

     • INFORMACJE NA TEMAT OPIEKI WAKACYJNEJ W PRZEDSZKOLACH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH dostępne są w zakładce -  Informacje - Opieka wakacyjna w przedszkolach.

     • WNIOSKI REKRUTACYJNE

     • UWAGA   zmiany  w  przyjmowaniu                    wniosków   rekrutacyjnych

      od  dnia  16 marca  2020 r.

      1. Wnioski należy składać w zamkniętych kopertach.
      2. Wnioski należy składać do wyznaczonych pojemników.
      3. W przypadku braku zaświadczenia o zatrudnieniu należy je złożyć do 31 marca 2020 r. (oświadczenie rodzica)
      4. Informacja o  zaakceptowaniu wniosku i kryteriów (bądź braku dokumentów potwierdzających)  będzie przekazana telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
   • sp139@edu.um.warszawa.pl
   • (022) 632-59-94 fax 0-22 632 52 79
   • ul.Syreny 5/7 01-132 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych