• REGULAMIN  PUNKTOWEJ  OCENY  ZACHOWANIA

     

    1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o zasadach oceniania zachowania.
    2. Ocena z zachowania wyraża opinię na temat funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym i poza szkolnym.
    3. Każdy uczeń na początku każdego semestru otrzymuje limit 125 punktów dodatnich, co jest wyznacznikiem oceny dobrej.
    4. W trakcie semestru uczeń może uzyskać punkty dodatnie i ujemne, które dodaje się lub odejmuje od otrzymanego limitu.
    5. Obowiązkiem każdego nauczyciela i pracownika szkoły jest systematyczne dokonywanie wpisów do Librusa – dział: zachowanie.
    6. Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami, swoje uwagi zgłaszają wychowawcy lub nauczycielowi uczącemu w danym momencie w klasie.
    7. Wychowawca ustala ocenę z zachowania śródroczną i końcoworoczną ucznia na podstawie punktów zdobytych przez ucznia w czasie semestru.
    8. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może podwyższyć lub obniżyć ocenę z zachowania w trybie nadzwyczajnym niezależnie od liczby uzyskanych punktów, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela.
    9. Gdy uczeń jest zagrożony jest obniżoną oceną z zachowania (nieodpowiednią lub naganną), wychowawca podaje ocenę do wiadomości uczniów i rodziców na miesiąc przed zakończeniem semestru / roku szkolnego.
    10. W przypadku udowodnienia uczniowi jednego z następujących wykroczeń: wyłudzanie pieniędzy, picie alkoholu terenie szkoły, używanie lub handel, rozpowszechnianie środków odurzających, wybryki chuligańskie, udział w zorganizowanej przemocy, działalności przestępczej, znieważenie nauczyciela lub innego pracownika szkoły słownie, lub używając nowoczesnych środków gromadzenia i przekazu danych, kradzież, sprawy karne – uczeń otrzymuje ocenę z zachowania nie wyższą niż nieodpowiednia (niezależnie od liczby uzyskanych punktów dodatnich), bez możliwości odwołania się od ustalonej oceny z zachowania. Uczeń rozpoczyna następny semestr z maksymalną ilością punktów dla danej oceny.
    11. Jeżeli uczeń nie uzyskał odpowiedniej liczby punktów do otrzymania wyższej oceny z zachowania, ale posiada udokumentowane osiągnięcia, o których nie wspomniano w zasadach oceniania, wychowawca klasy ma prawo zaproponować inną ocenę z zachowania, którą następnie zatwierdza lub nie Rada Pedagogiczna.
    12. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
    13. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. W takim przypadku stosuje się działania określone w trybie odwoławczym, zgodnie ze Statutem Szkoły.

     

    ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW

     

     

    OCENA

    PUNKTY

     

    od

     

    do

    maksymalnie ujemnych

    wzorowa

    200

    + ∞

    10

    bardzo dobra

    151

    199

    15

    dobra

    100

    150

    20

    poprawna

    51

    99

     

    nieodpowiednia

    21

    50

     

    naganna

    – ∞

    20

     

     

     

    W związku z wdrożeniem „Regulaminu punktowej oceny zachowania” w listopadzie 2017r. w I semestrze w roku szkolnym 2017/2018 ocenę z zachowania otrzymuje się według następujących zakresów punktowych.

     

     

    OCENA

    PUNKTY

     

    od

     

    do

    maksymalnie ujemnych

    wzorowa

    151

    + ∞

    10

    bardzo dobra

    126

    150

    15

    dobra

    90

    125

    20

    poprawna

    51

    89

     

    nieodpowiednia

    21

    50

     

    naganna

    – ∞

    20

     

     

    PUNKTOWANE ZACHOWANIA POZYTYWNE

     

    Czynny udział w akcjach charytatywnych.

    5 - 10

    Dbanie o otaczającą przyrodę.

    1 - 5

    Pomoc koleżeńska.

    1 - 10

    Pomoc w przygotowaniu uroczystości szkolnej.       

    5 - 10

    Praca na rzecz szkoły.

    1 - 10

    Praca na rzecz klasy.

    1 - 5

    Reprezentacja szkoły.

    5 - 10

    Premia za całkowity brak punktacji ujemnej – raz w semestrze.

    10

    Szanowanie rzeczy swoich i innych dbanie o sprzęt szkolny.

    1 - 5

    Udział w uroczystościach szkolnych.

    5 - 10

    Występ chóru.

    2

    Występ chóru w ramach reprezentowania szkoły w środowisku lokalnym itp.

    5 - 10

    Wywiązywanie się z pełnienia funkcji dyżurnego – po minionym dyżurze.

    2

    100procentowa frekwencja - raz na semestr.

    10

     

    PUNKTOWANE ZACHOWANIA NEGATYWNE

     

    Agresja słowna/fizyczna.

    -20 do -10

    Aroganckie zachowanie wobec kolegów.

    -5

    Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły.

    -10 do -5

    Brak zmiany obuwia. 

    -2

    Brak poprawy - nagminne powtarzanie negatywnego zachowania.

    -20 do -10

    Brak stroju galowego.

    -5 do -1

    Celowe zniszczenie mienia szkolnego lub własności innej osoby.

    -20 do -10

    Niestosowny strój, makijaż, przefarbowane włosy.

    -5

    Niewłaściwe zachowanie w czasie lekcji.

    -10 do -1

    Niewłaściwe zachowanie podczas przerwy np. przebywanie w miejscach niedozwolonych bieganie itp.           

    -5

    Niewłaściwe zachowanie podczas szkolnych uroczystości

    -10 do -5

    Niewłaściwe zachowanie podczas wyjść i wycieczek szkolnych.

    -10

    Niewłaściwe zachowanie w bibliotece szkolnej.

    -10 do -1

    Niewykonanie poleceń nauczyciela.

    -10 do -5

    Niewywiązywanie się z powierzonych zadań - innych niż praca domowa.

    -5 do -1

    Przetrzymywanie książek z biblioteki szkolnej.

    -3 do -2

    Udział w bójce.          

    -15

    Używanie telefonów komórkowych odtwarzaczy MP3 itp. 

    -5

    Wagary

    -15

    Znęcanie się nad kolegami zorganizowana przemoc zastraszanie.

    -20 do -10

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
   • sp139@eduwarszawa.pl
   • (022) 632-59-94 fax 0-22 632 52 79
   • ul.Syreny 5/7 01-132 Warszawa 01-132 Warszawa Poland
   • Inspektor Ochrony Danych - Bogdan Santorek Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: jest pod adresem email: iod@dbfo-wola.waw.pl lub pod adresem Administratora danych z dopiskiem IOD. Kontakt z Administratorem - 22 632-59-94 wew.221
   • sekretariat.sp139@eduwarszawa.pl administracja.sp139@eduwarszawa.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych