• Regulamin wynajmowania szkolnych boisk

    • REGULAMIN WYNAJMOWANIA SZKOLNYCH BOISK SPORTOWYCH

      

     1. Szkolne boiska sportowe są wykorzystywane przede wszystkim do prowadzenia planowanych zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz zawodów sportowych organizowanych przez Szkołę oraz organ prowadzący Szkołę, a także są udostępniane mieszkańcom M. St. Warszawy w ramach zapewnienia dostępu do infrastruktury sportowej finansowanej ze środków publicznych.
     2. Szkolne boiska sportowe wynajmowane są na działalność sportowo-rekreacyjną,  dzieci i młodzieży szkolnej, mieszkańców m.st. Warszawy oraz innych najemców.
     3. Szkolne boisko sportowe można wynająć w dniu powszednim, po zajęciach lekcyjnych uczniów Szkoły, czyli od godz. 18:00 do godz. 20:00, a także w weekendy od godz. 10:00.do godz. 20:00
     4. Szkolne boiska sportowe nie są udostępniane w ramach umowy najmu najemcom w dniach w których przeprowadzane są egzaminy odbywające się w Szkole oraz egzamin maturalny -  przez cały okres ich trwania.
     5. Szkolne boiska sportowe wynajmuje na cele komercyjne Dyrektor Szkoły najemcom biorąc pod uwagę przede wszystkim kryterium najwyżej zaoferowanej ceny najmu, która nie może być niższa niż stawka określona w Zarządzeniu Nr 562/2021 Prezydenta M. St. Warszawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości oświatowych oraz kryterium wcześniejszej, niezakłóconej współpracy i niezalegania z opłatami w ramach czynszu najmu.
     6. Podmioty zainteresowane najmem szkolnego boiska sportowego zwracają się do Dyrektora Szkoły z pisemnym wnioskiem, który winien zawierać następujące informacje:
     7. rodzaj prowadzonych zajęć;
     8. uczestnicy zajęć;
     9. proponowany termin najmu (dzień oraz godzina);
     10. oferowaną cenę najmu;
     11. imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę;
     12. imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu,
     13. w przypadku wcześniejszej współpracy: informację o tym fakcie oraz oświadczenie o niezaleganiu przy poprzednim najmie z należnym opłatami na rzecz Szkoły.
     14. Wnioski, o których mowa w punkcie 6 rozpatruje Zespół dokonujący wyboru najkorzystniejszej oferty najmu.
     15. W przypadku gdy, jest więcej niż jeden najemca zainteresowany najmem boiska szkolnego, w tym samym czasie, kryterium decydującym o jego wyborze jest najwyższa zaoferowana cena najmu.
     16. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy, który reprezentuje grupę przed Dyrektorem Szkoły i osobiście ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodnie z Regulaminem korzystania z szkolnego boiska sportowego.
     17. Ilość uczestników w grupie winna być dostosowana do infrastruktury szkolnego boiska sportowego oraz do aktualnie obowiązujących  wytycznych sanitarnych dla obiektów sportowych M. St. Warszawy w czasie epidemii koronawirusa w Polsce.
     18. Najemca podpisuje z Dyrektorem Szkoły umowę najmu, określając terminy zajęć, stawkę czynszu oraz inne szczegółowe zasady korzystania ze szkolnego boiska sportowego. Wszelkie kwestie dotyczące sposobu użytkowania szkolnego boiska sportowego są zawarte w Regulaminie korzystania z szkolnego, boiska sportowego, którego zasady najemca zobowiązany jest znać i respektować w trakcie trwania umowy najmu. Powyższe ustalenia są egzekwowane podczas zajęć przez dozorcę szkolnego, pełniącego dyżur w tym czasie.
     19. Szkolne boiska sportowe zostały wyposażone w sprzęt posiadający odpowiednie atesty i certyfikaty, dopuszczające do użytkowania.
     20. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiedzialność prawną ponosi osoba organizująca zajęcia (nauczyciel, opiekun, kierownik grupy). Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami stanu wynajmowanego obiektu pod względem bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny być natychmiast zgłoszone pracownikowi Szkoły.
     21. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za urazy fizyczne uczestników wynikłe podczas zajęć.
     22. Najemca z którym podpisano umowę najmu odpowiada za zniszczenia powstałe podczas zajęć oraz ponosi koszty ewentualnych napraw.
     23. Ze względu na organizację obiektu szkolnego oraz dozoru, dozorcy Szkoły nie wolno wpuścić na zajęcia osób nie zgłoszonych w umowie oraz przychodzących w czasie innym niż określa umowa.
     24. Na szkolnych boiskach sportowych oraz na terenie Szkoły nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów, zażywać narkotyków. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie narkotyków nie będą wpuszczane do tychże obiektów.
     25. W zakresie spraw nie unormowanych niniejszym regulaminem oraz umową decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły, bądź w jego zastępstwie Wicedyrektor Szkoły.
     26. Najemca boiska potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem najmu przy podpisaniu umowy najmu.
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
   • sp139@eduwarszawa.pl
   • (022) 632-59-94 fax 0-22 632 52 79
   • ul.Syreny 5/7 01-132 Warszawa 01-132 Warszawa Poland
   • Inspektor Ochrony Danych - Bogdan Santorek Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: jest pod adresem email: iod@dbfo-wola.waw.pl lub pod adresem Administratora danych z dopiskiem IOD. Kontakt z Administratorem - 22 632-59-94 wew.221
   • sekretariat.sp139@eduwarszawa.pl administracja.sp139@eduwarszawa.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych