• Procedury bezpieczeństwa pracy Świetlicy

    • Procedury bezpieczeństwa pracy Świetlicy

     W Szkole Podstawowej nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Warszawie

     obowiązujące w r. szk.2021/2022

     w stanie zagrożenia epidemicznego 

      

     Postanowienia ogólne:

     • W placówce stosuje się wytyczne i rozporządzenia MEN, MZ i GIS obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022 w czasie zagrożenia epidemicznego.
     • SP 139 w Warszawie organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej na piśmie (dostarczyli do szkoły stosowne dokumenty drogą elektroniczną lub osobiście).
     • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
     • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
     • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
     • Rodzice przyprowadzający dziecko zobowiązani są do podania telefonów do szybkiego kontaktu, odbierania telefonów ze szkoły lub w razie konieczności natychmiastowego oddzwaniania.
     • Dziecko, które przejawia niepokojące objawy chorobowe (np. kaszel, duszności, temperatura powyżej 38 ºC), zostaje odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadamiani są rodzice/opiekunowie, w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
     • Ogranicza się przebywanie na terenie szkoły osób z zewnątrz. Osoby te muszą przestrzegać zasad epidemicznych obowiązujących w szkole (dystans społeczny – min. 1,5 m, osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
       

     Organizacja zajęć świetlicowych:

     • Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 17.30.
     • Grupy świetlicowe mają przydzielone sale i opiekunów.
     • W czasie przebywanie w pomieszczeniu uczniów z różnych grup, zaleca się im korzystanie z maseczek. 
     • Uczniowie podczas zajęć świetlicowych korzystają ze sprzętów, które można łatwo zdezynfekować, materiałów jednorazowych lub własnych przyborów szkolnych.
     • Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
     • Sale są wietrzone, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
     • Sale oraz sprzęty wykorzystywane podczas zajęć są dezynfekowane po wyjściu uczniów.
     • Ograniczane są aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.


     Przyprowadzanie i odbiór dzieci ze szkoły:

     • Rodzice mogą wchodzić wyłącznie do wyznaczonej w szkole przestrzeni wspólnej.
     • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły powinni zachować wszelkie środki ostrożności (dystans społeczny min. 1,5 m w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów
      i ich rodziców, osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
     • Po wejściu do szkoły następuje pomiar temperatury dziecka (termometrem bezdotykowym przez wyznaczoną osobę lub automatem do pomiaru temperatury) .
     • Gdy temperatura jest w normie, rodzic opuszcza szkołę, a dziecko wchodzi do strefy zamkniętej, przebiera się i idzie do sali zajęć.
     • Odbieranie dziecka ze świetlicy odbywa się przez domofon umieszczony w przedsionku głównego wejścia
      do szkoły (od strony sekretariatu).
     • Osoba odbierająca dziecko staje twarzą do kamery, łączy się z właściwą dla danej grupy salą (numery wewnętrzne umieszczone są w widocznym miejscu).
     • Podaje imię i nazwisko dziecka oraz przedstawia się w celu  weryfikacji danych.
     • Gdy wszystko się zgadza, osoba ta opuszcza pomieszczenie i oczekuje na dziecko na zewnątrz budynku.
     • Dziecko wychodzi z sali zajęć, ubiera się w szatni  i wychodzi z budynku do osoby oczekującej.
     • Jeżeli grupa jest na powietrzu, rodzic/opiekun odbierający dziecko przestrzega zasad bezpieczeństwa zdrowotnego wobec osób, które się tam znajdują.


      Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:

     • Osoby wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.
     • Uczniowie regularnie myją ręce wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem,
      po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na powietrzu.
     • W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk,
      a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
     • Środki do dezynfekcji dłoni znajdują się w widocznych, łatwo dostępnych miejscach we wszystkich pomieszczeniach wspólnych.


     Żywienie:

     • Dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe mogą korzystać z posiłków i napojów przygotowanych przez stołówkę szkolną lub przyniesionych z domu.
     • Posiłki spożywają w wyznaczonych, zdezynfekowanych miejscach.
     • W celu zachowania bezpiecznego dystansu społecznego, uczniowie przychodzą na posiłki do stołówki
      wg ustalonego harmonogramu.

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
   • sp139@eduwarszawa.pl
   • (022) 632-59-94 fax 0-22 632 52 79
   • ul.Syreny 5/7 01-132 Warszawa 01-132 Warszawa Poland
   • Inspektor Ochrony Danych - Bogdan Santorek Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: jest pod adresem email: iod@dbfo-wola.waw.pl lub pod adresem Administratora danych z dopiskiem IOD. Kontakt z Administratorem - 22 632-59-94 wew.221
   • sekretariat.sp139@eduwarszawa.pl administracja.sp139@eduwarszawa.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych