• ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

      Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

      Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

      Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

      Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

      • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
      • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
      • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
      • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
      • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
      • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

      W przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych o udziale w zajęciach dziecka decyduje rodzic. To nie obowiązek lecz prawo. Rodzic, którego dziecko do 8. roku życia nie bierze udziału w zajęciach ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

      Dyrektorze,

      • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
      • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
      • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
      • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
      • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy; natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę;
      • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
      • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
      • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
      • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
      • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
      • na wniosek rodzica ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z Twojej szkoły, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, masz obowiązek zorganizowania mu opieki;
      • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

      Rodzicu,

      • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

      Uczniu,

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

      Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

      Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

      Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

      • dziennik elektroniczny;
      • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
      • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

      Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

      Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

      • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
      • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

      Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

      Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

      Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

      Podstawa prawna

      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410

       

     • REKRUTACJA

     • Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i  szkołach

      Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

      Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br.  trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

      Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.

       

       

     • OGŁOSZENIE

     • SZANOWNI   PAŃSTWO  !!!

      Decyzją Ministra Edukacji Narodowej  wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa  informuję:

      W dniach  12 marca 2020 r. i 13 marca  2020 r. na terenie szkoły będą odbywały się  zajęcia opiekuńcze.

      W dniach: od  16 marca 2020 r.  do  25 marca 2020 r.

      SZKOŁA  BĘDZIE  ZAMKNIĘTA

    • .
     • .

     • Materiały przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach kampanii edukacyjnej dot. koronawirusa.

    • ORTOGRAFIA NA MEDAL
     • ORTOGRAFIA NA MEDAL

     • Nasi uczniowie zostali zwycięzcami tegorocznej edycji Konkursu Ortograficznego

       "Ortografia na medal" 2019/2020

      Na poziomie klas 5 - 6

       PAULINA  MAJER    - I miejsce                                                    

       ALEKSANDRA JARZĄBEK – II miejsce

      Na poziomie klas 7 - 8

        MICHAŁ WIĘCŁAW – III miejsce

      Rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się 19 maja 2020 r. w SP 222 o godzinie 10.00 w sali nr 59.

      Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!  

     • Zajęcia z programowania

     • „Darmowe zajęcia z programowania dla dzieci i młodzieży” realizowane w Szkole Podstawowej nr 139

      im. Ludwiki Wawrzyńskiej  ul. Syreny 5/7 w Warszawie

      KARTA_____ZGLOSZENIA____UCZESTNIKA.pdf​​​​​​​


      REGULAMIN ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACJNEGO 2020

      „BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z PROGRAMOWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”


      1. Organizatorem zajęć jest Dzielnica Wola  m. st. Warszawy, zwana w dalszej części Regulaminu „Dzielnicą”.
      2.  Zajęcia, zwane dalej „Zajęciami”, organizowane są w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2020
      3. Zajęcia prowadzone są   w budynku Szkoły Podstawowej nr 139 w Warszawie  przy ul. Syreny 5/7  a w Warszawie.
      4.  Zajęcia prowadzone są od 9 marca 2020 r. do 18 grudnia 2020r., z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej.
      5. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem.
      6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu oraz godziny zajęć.
      7. Osobami uprawnionymi do korzystania z zajęć są dzieci i młodzież oraz  w wieku od 10-16 lat, zwani dalej „Uczestnikami”.
      8. Zapisy na zajęcia odbywają się w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 139 w Warszawie w godzinach pracy sekretariatu informacja na stronie szkoły:  https://sp139warszawa.edupage.org/text/?text=text/text3&subpage=1.
      9. Zapisu można dokonać poprzez złożenie karty zapisu. Karta zapisu pojawi się na stronie internetowej szkoły najpóźniej 2 marca 2020.
      10. Zapisu na zajęcia może dokonać opiekun prawny Uczestnika.
      11. Czas trwania pojedynczych zajęć to  2 godziny  z 10 minutową w połowie zajęć.
      12. Liczba miejsc na zajęciach  jest ograniczona (15 osób w jednej grupie uczestników w wieku 10-13 lat i 15 osób w grupie uczestników 14-16 lat).
      13.  Niewykorzystane Zajęcia po skończonym cyklu szkoleniowym przepadają.
      14. Uczestnik nie ma możliwości odrabiania Zajęć.
      15. O udziale w Zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń w sekretariacie SP 139.
      16. Na zajęcia zostaje zakwalifikowane pierwsze zapisane 15 osób z każdej grupy wiekowej. Pozostałe zapisane osoby znajdują się na liście rezerwowej.
      17. Jeżeli  Uczestnik nie będzie uczestniczył w 3 zajęciach bez usprawiedliwienia jest usuwany z listy uczestników. Na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej. 
      18. Za usprawiedliwioną nieobecność uważa się zwolnienie lekarskie i zaświadczenie ze szkoły Uczestnika  o uczestnictwie w zawodach lub konkursach. Usprawiedliwienia od rodziców nie będą honorowane
      19. Na pierwszych zajęciach Uczestnik podpisuje oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
      20. Kontakt z sprawie zajęć – sekretariat SP 139 - https://sp139warszawa.edupage.org/text/?text=text/text3&subpage=1.
      21. Uczestnik  na pierwszych zajęciach podpisuje oświadczenie, że będzie się stosował do niniejszego regulaminu.
      22.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor SP 139 w Warszawie


    • Bal karnawałowy
     • Bal karnawałowy

     • Zapraszamy Rodziców do dekoracji sali gimnastycznej na bal karnawałowy w poniedziałek - 24 lutego o godz. 20.00.

      Dziękujemy

    • Konkurs Matematyczny
     • Konkurs Matematyczny

     •        22. 10.2019 r. W naszej szkole został przeprowadzony Ogólnopolski Konkurs Matematyczny PINGWIN. W konkursie brali udział uczniowie klas

      IV – VIII, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki.

      W szczególności pragniemy pochwalić się najwyższymi notami, które osiągnęli:

      Anna Dyduch – VI miejsce ( klasy IV) – dyplom wyróżnienia

      Oliwia Hańska – IX miejsce ( klasy VI ) – dyplom wyróżnienia

      Tymoteusz Bartczak – IV miejsce ( klasy VIII) – dyplom wyróżnienia

       

      Zwycięzcom gratulujemy!!!

       

    • Zima w mieście
     • Zima w mieście

     • Szanowni Państwo,

      nasza szkoła uczestniczy w Warszawskim Programie „Zima w Mieście 2020” realizowanym w czasie ferii zimowych od 10 do 23 lutego 2020 r. Zapisy do Akcji „Zima w Mieście” 2020 w elektronicznym systemie zgłoszeń znajdującym się pod adresem internetowym https://liblink.pl/t8Ayz3JO7J rozpoczynają się w dniu:

      14 stycznia 2020 r. o godz. 12.00 i trwają do 21 stycznia 2020 do godz. 12.00.

      Rodzice/opiekunowie prawni uczestników Akcji wnoszą opłaty w wysokości: 10 zł dziennie za opiekę oraz 10 zł dziennie za posiłki.

      Informacje na temat terminów znajdują się poniżej w pliku do pobrania pod nazwą Harmonogram zapisów "Zima w Mieście" 2020.pdf.

      https://liblink.pl/jnAanZRNQm

      Koordynatorem akcji na naszej szkole jest pani Agnieszka Krasuska

     • .

     •   Życzymy szczęśliwych, rodzinnych, pełnych magii i miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności  i sukcesów w 2020 roku.

     • Opieka stomatologiczna

     • Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp.zo.o. sprawować będzie opiekę stomatologiczną dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 139 w gabinecie stomatologicznym przy ul. Binieckiego 6.

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
   • sp139@edu.um.warszawa.pl
   • (022) 632-59-94 fax 0-22 632 52 79
   • ul.Syreny 5/7 01-132 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych