• Program Edukacji Kulturalnej

    • SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ                                                                                                                

     W RAMACH PROJEKTU

     WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ  (WPEK)

     Założenia SzPEK

     Kultura wyróżnia człowieka w świecie istot żywych. Umożliwia mu zachowanie tożsamości  i prowadzenie godnego życia. Nie ma kultury bez człowieka i nie ma człowieka, jako istoty rozumnej, bez kultury. Uczestnictwo w kulturze  zmienia jakość życia, wzbogaca je, podpowiada człowiekowi odpowiedzi na pytanie o sens istnienia i aktywności.                           

     W kontakcie z kulturą powinno się wychowywać młodego człowieka, stymulować jego rozwój. Stąd jednym z najważniejszych zadań szkoły jest edukacja kulturalna.

     Edukacja kulturalna w naszej szkole realizowana jest w oparciu o  Szkolny Program Edukacji Kulturalnej (SzPEK), powstały  w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej (WPEK). WPEK jest programem operacyjnym w ramach Polityki edukacyjnej m. st. Warszawy oraz programem rozwoju kultury w Warszawie w latach 2009-2020.To środowiskowy kontrakt oświaty i kultury oraz zobowiązanie do działań na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej w Warszawie.

     Główne cele programu

     • kształtowanie i rozwijanie postaw prokulturowych
     • podnoszenie kompetencji kulturowych uczniów,                                    
     • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze,                                 
     • tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej uczniów,                  
     • podnoszenie jakości i upowszechnianie nowoczesnych metod edukacji kulturalnej                                                                                               
     • kształcenie wartości moralnych i obywatelskich,                                               
     • wzmacnianie tożsamości warszawskiej     

      Głównym celem programu jest przygotowanie uczniów do aktywnego i pełnego uczestniczenia w szeroko rozumianej kulturze polskiej i europejskiej.                                                         

     Diagnoza

     Przeprowadzone rozmowy i wywiady (uczniowie, nauczyciele, rodzice) oraz obserwacje uczniów pozwoliły na umieszczenie głównych zadań edukacji kulturalnej w następujących obszarach:

       - rozwijanie kultury osobistej                                                                                     

       - uwrażliwianie i uczenie świadomego odbioru sztuki  

       - poszerzenie wiedzy w dziedzinie kultury i sztuki                                                    

       - współpraca z różnymi instytucjami kulturalnymi                                                    

       - promowanie twórczych działań uczniów                                                            

       - szerzenie kultury zdrowotnej     

       - budowanie, wspieranie i kształtowanie postaw patriotycznych  

       - upowszechnianie sylwetek autorytetów moralnych

       - zwiększenie liczby postaw i działań inspirowanych działalnością J. Korczaka                                                 

     Zadania na rok szkolny 2019/20

     Zadanie

     Formy realizacji

     Edukacja kulturalna na zajęciach lekcyjnych

     - troska o kulturę o języka ojczystego

     - rozwijanie zdolności artystycznych na zajęciach muzyki, plastyki, techniki itp.

     - poznawanie i uczenie zasad savoir vivru na co dzień (język, ubiór, zachowanie)

     Tworzenie „e-Qlturalnika” – czyli co             i gdzie warto zobaczyć

     - zamieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji o wydarzeniach kulturalnych w Dzielnicy i mieście

     Przybliżanie sylwetki patronki szkoły, Janusza Korczaka oraz patronów roku 2020

     - zorganizowanie święta Patronki Szkoły

     - przybliżenie postaci Janusza Korczaka                               w związku z działaniami umożliwiającymi ubieganie się o przyznanie Warszawskiej Nagrody Wychowawczej im. J. Korczaka

     - wystawa poświęcona Patronom Roku

     - list do Rodziców uczniów nt. wychowawczych idei korczakowskich

     - „odznaka korczakowska”

      

     Współpraca z instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi (Bibliotekami, Domami Kultury, WCiES  Spółdzielnią Kultury i innymi)

     - organizacja wystaw

     - udział w szkoleniach i warsztatach

     - spotkania autorskie

     - comiesięczne koncerty Filharmonii Narodowej

     - spacery (poznawanie małej ojczyzny)

     - spektakle teatralne

     - uczestniczenie w różnorodnych projekcjach filmowych

     Zajęcia rozwijające pasje  i zainteresowania dzieci

     - chór

     - zespół muzyczny

     - zajęcia wokalne i plastyczne w świetlicy szkolnej

     - zajęcia językowe z uwzględnieniem poznawania kultur

     - klub włóczykija

     - wycieczki klasowe

     -zajęcia taneczne

     - ceramika

     - szachy

     - judo

     - tworzenie biografii do encyklopedii szkolnej kl. VII i VIII

     - warsztaty origami

     Wspieranie i prezentacja  pasji , zainteresowań i osiągnięć uczniów

     - prezentacja pasji i zainteresowań  - „Galeria Uczeń z pasją”

     - Szkolny Festiwal Talentów

     - Dzielnicowy Konkurs Talent Woli

     - Szkolny Konkurs na prezentację multimedialną „Mapa Kariery” dla kl. VIII

     - konkursy recytatorskie: „W zimowym, baśniowym nastroju” oraz Warszawski Konkurs Recytatorsko-Fotograficzny „Czytam, więc jestem”

     - udział w konkursach interdyscyplinarnych szkolnych                             i pozaszkolnych

     - przyznawanie Indeksu Qulturalnego 

     - udział w programie „Warszawa                         w klasie, klasa z Warszawą”

     - Konkurs  Krawiecki „Szata dla króla Maciusia”

     Kultura, historia i tradycja

     - odwiedzanie i dbanie o miejsca pamięci narodowej

     - opieka nad grobem Patronki

     - lekcje muzealne (Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski, Muzeum Warszawy)

     -przygotowanie apeli i uroczystości szkolnych upamiętniających święta narodowe

     -udział w kulturalnych wydarzeniach Dzielnicowych

     - Projekt Żywa Flaga

     Uwrażliwianie dzieci na potrzeby drugiego człowieka

     - akcje charytatywne

     - pomoc koleżeńska

     - wolontariat misyjny

     - współpraca z Domem Opieki Społecznej

     - „skrzynka korczakowska”

     - obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka (20 listopada)

     - nietypowe świętowanie: Dzień Życzliwości (21 XI),  Dzień uśmiechu (4X); Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci (2 IV) Dzień Teatru (marzec)

     Współpraca ze środowiskiem lokalnym

     - Piknik Rodzinny

     - Maraton Czytelniczy

     - „139 powrotów” czyli absolwencie, co u Ciebie słychać?

     Upowszechnianie własnych dobrych praktyk  z zakresu edukacji kulturalnej

      

     -przygotowanie wniosków w ramach WIE

     - organizowanie lekcji otwartych

     - zamieszczanie informacji o podejmowanych działaniach na stronie internetowej szkoły i fb

     Doskonalenie kadry

     -przekazywanie informacji nt. szkoleń w zakresie edukacji kulturalnej

     -udział zainteresowanych nauczycieli w szkoleniach z zakresu edukacji kulturalnej

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Realizatorzy         

     uczniowie 

     nauczyciele   

     rodzice  

     realizatorzy zewnętrzni – instytucje kulturalne

                                                                Odbiorcy:                                                                                                   

     uczniowie

     nauczyciele                                                                        

     rodzice                                                                                                                                      

     społeczność lokalna                                                                                                 

     Spodziewane efekty                                                                                               

     zaspokojenie potrzeb kulturalnych                                                                                            

     wzrost kultury osobistej uczniów                                                                                                     

     zwiększona aktywność artystyczna i społeczna uczniów 

     wzmocnie nie współpracy szkoły z instytucjami kultury                                                        

     wzrost świadomości wiedzy na temat kultury                                                                           

     wzrost świadomości i poczucia tożsamości  narodowe                                                                                                                               Ewaluacja                                                                                                                          

     analiza dokumentów                                                                                                                  

     analiza wytworów uczniów                                                                                                 

     ankiety i interpretacja ich wyników                                                                         

      Podmioty współpracujące                                                                                           

     Instytucje i ośrodki kultury                                                                                   

     Organizacje społeczne ( Schronisko dla zwierząt, Fundacja)

                                                                                                                                      

     SzPEK został opracowany przez: Zespół Edukacji Kulturalnej w składzie:                      

      Małgorzata Brędel – koordynator,                                                                                

      Ewelina Niedzielska,                                                                                                        

      Monika Stańczyk,                                                                                                    

      Agnieszka Krasuska

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
   • sp139@eduwarszawa.pl
   • (022) 632-59-94 fax 0-22 632 52 79
   • ul.Syreny 5/7 01-132 Warszawa 01-132 Warszawa Poland
   • Inspektor Ochrony Danych - Bogdan Santorek Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: jest pod adresem email: iod@dbfo-wola.waw.pl lub pod adresem Administratora danych z dopiskiem IOD. Kontakt z Administratorem - 22 632-59-94 wew.221
   • sekretariat.sp139@eduwarszawa.pl administracja.sp139@eduwarszawa.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych