• Procedury przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty
     • Procedury przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty

     • Procedury przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty

      w SP139 w Warszawie

      I. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów.

       1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.

      2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

       3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

       4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

      1) zdający,

       2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni,

      3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.,

      4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

       

          5. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, maskotek, telefonów komórkowych.

         6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Uczeń w koszulce przezroczystej przynosi dwa czarne długopisy, legitymację oraz na matematykę linijkę. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

         7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą, którą zdający stawia obok stolika na podłodze.

       

       

      II. Środki bezpieczeństwa osobistego.

       

      1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos(maseczką jedno- lub wielorazową).

       

       2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

      3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

      1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

       2) wychodzi do toalety,

      3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

      4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

      5. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

       

      III. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń.

      1. Przy wejściu do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji rąk.

       2. Płyn do dezynfekcji rąk dostępny jest także w każdej sali egzaminacyjnej.

       3.  Dla każdego zdającego będzie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy, należy zachowywać odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).

      4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdającym i członkom zespołu nadzorującego w sali egzaminacyjnej, odstęp pomiędzy ławkami będzie wynosił 1,5 metra w każdym kierunku.

      5. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej będą dezynfekowane przed i po każdym egzaminie.

       6. Dezynfekowane będą również:

      1) klawiatury, myszki i monitory dotykowe albo laptopy wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu,

      2) odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego.

       

      IV. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu.

      1. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki oraz mają zakryte usta i nos.

       2. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący ZN informuje zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

      1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,

       2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,

       

      3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

      4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

      5) Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu Dyrektor szkoły ustala następujące zasady:

      1.zdajacy przychodzą do szkoły o wyznaczonej godzinie i wchodzą na teren szkoły dwoma wejściami głównymi, tj.

      a)klasa 8a- godz.8.40, wejście od strony dziedzińca szkoły,

      b)klasa 8b- godz.8.40, wejście od strony głównej bramy.

      2. po egzaminie przewodniczący wypuszcza zdających z sali pojedynczo i w bezpiecznej odległości. Zdający odbiera z wyznaczonego miejsca swoje rzeczy i opuszcza teren szkoły.

       

    • Konkurs Warszawska Syrenka
     • Konkurs Warszawska Syrenka

     • Wyniki 44. Edycji Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka. 

      Serdecznie gratulujemy wyróżnionym i uczestnikom konkursu.

      •  Marta Podlecka kl.0           Dyplom za udział
      • Barbara Gojtowska kl.0      Wyróżnienie
      • Tomasz Tasior kl.1              Dyplom za udział
      • Maria Święcka kl.1              Dyplom za udział
      • Barbara Kapuścińska kl.1    Wyróżnienie
      • Iga Gorzkowska kl.1           Dyplom za udział
      • Laura Marciniak kl.2           Dyplom za udział
      • Zofia Hałasiewicz kl. 2         Dyplom za udział
      • Maja Kępczyńska kl.2        Dyplom za udział      
      • Livia Cieślik kl.2                 Dyplom za udział
      • Amelia Stein kl.2               Dyplom za udział                      
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
    • sp139@eduwarszawa.pl
    • (022) 632-59-94 fax 0-22 632 52 79
    • ul.Syreny 5/7 01-132 Warszawa 01-132 Warszawa Poland
    • Inspektor Ochrony Danych - Bogdan Santorek Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: jest pod adresem email: iod@dbfo-wola.waw.pl lub pod adresem Administratora danych z dopiskiem IOD. Kontakt z Administratorem - 22 632-59-94 wew.221
    • sekretariat.sp139@eduwarszawa.pl administracja.sp139@eduwarszawa.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych