• PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY


     • Procedury bezpieczeństwa pracy Świetlicy

      W Szkole Podstawowej nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Warszawie

      obowiązujące w r. szk.2020/2021

      w stanie zagrożenia epidemicznego 

      zalacznik 1 oswiadczenie rodzica o zapoznaniu sie z procedurami. pdf

      zalacznik 2 oswiadczenie rodzica o zapoznaniu sie z procedurami. pdf      Postanowienia ogólne:

      • W placówce stosuje się wytyczne i rozporządzenia MEN, MZ i GIS obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021 w czasie zagrożenia epidemicznego.
      • SP 139 w Warszawie organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej na piśmie (dostarczyli do szkoły stosowne dokumenty drogą elektroniczną lub osobiście).
      • Rodzice, których dzieci będą uczęszczać do świetlicy w okresie trwania pandemii, składają stosowne oświadczenie (załącznik nr 1).
      • W sytuacji, gdy konieczne będzie zwiększenie obostrzeń sanitarnych i ograniczenie ilości uczniów
       w szkole, pierwszeństwo do opieki nad dziećmi będą mieli pracownicy systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu, przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane
       z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (rodzice ci wypełniają załącznik nr 2).
      • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała).
      • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
      • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
      • Rodzice przyprowadzający dziecko zobowiązani są do podania telefonów do szybkiego kontaktu, odbierania telefonów ze szkoły lub w razie konieczności natychmiastowego oddzwaniania.
      • Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia przy wejściu do szkoły i w trakcie trwania opieki. 
      • Dziecko, które przejawia niepokojące objawy chorobowe, będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób.
       O zaistniałej sytuacji niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie, w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
      • Na czas pracy placówki, drzwi wejściowe do budynku są zamykane.
      • Ogranicza się przebywanie na terenie szkoły osób z zewnątrz. Osoby te muszą przestrzegać zasad epidemicznych obowiązujących w szkole (dystans społeczny – min. 1,5 m, osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).

      Organizacja zajęć świetlicowych:

      • Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 17.30.
      • Grupy świetlicowe mają przydzielone sale i opiekunów.
      • Uczniowie podczas zajęć świetlicowych korzystają ze sprzętów i przedmiotów, które można łatwo dezynfekować oraz materiałów jednorazowych lub własnych przyborów szkolnych.
      • Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
      • Sale są wietrzone, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
      • Sale oraz przedmioty wykorzystywane podczas zajęć są dezynfekowane po wyjściu uczniów.
      • Ograniczone są aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

      Przyprowadzanie i odbiór dzieci ze szkoły:

      • Rodzice mogą wchodzić wyłącznie do wyznaczonej w szkole przestrzeni wspólnej.
      • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły powinni zachować wszelkie środki ostrożności (dystans społeczny min. 1,5 m w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców, osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
      • Wyznaczony pracownik szkoły mierzy dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym.
       Gdy temperatura jest w normie (do 37,5 ºC), rodzic opuszcza szkołę, a dziecko wchodzi do strefy zamkniętej, przebiera się i idzie do sali zajęć.
      • Odbiór dziecka z budynku odbywa się podobnie – rodzice nie wchodzą do strefy zamkniętej, dezynfekują ręce, mają na twarzy osłonę, zachowują dystans społeczny.
      • Osoba odbierająca dziecko przedstawia się wyznaczonemu pracownikowi szkoły (w razie potrzeby może być poproszona o dokument ze zdjęciem) oraz wypełnia dokument odbioru ucznia ze szkoły.
      • Dziecko jest proszone z sali zajęć, ubiera się w szatni  i wychodzi z rodzicem/opiekunem ze szkoły.
      • Jeżeli dzieci będą na powietrzu, rodzic/opiekun zachowuje bezpieczny dystans od nauczyciela,
       ma osłonę twarzy.


       Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:

      • Osoby wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.
      • Uczniowie regularnie myją ręce wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po samodzielnym skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
      • W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
      • Środki do dezynfekcji dłoni znajdują się w widocznych, łatwo dostępnych miejscach we wszystkich pomieszczeniach wspólnych.


      Żywienie:

      • Dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe mogą korzystać z posiłków i napojów przygotowanych przez stołówkę szkolną lub przyniesionych z domu.
      • Posiłki spożywają w wyznaczonych, zdezynfekowanych miejscach.
      • W celu zachowania bezpiecznego dystansu społecznego, uczniowie przychodzą na posiłki
       do stołówki wg ustalonego harmonogramu.     • PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

     •  

      Procedury bezpieczeństwa   

      W Szkole Podstawowej nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Warszawie

      obowiązujące w od 1 września 2020r.w stanie zagrożenia epidemicznego 

       

      Postanowienia ogólne:

      • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała).
      • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
      • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
      • Rodzice zobowiązani są do podania telefonów do szybkiego kontaktu, odbierania telefonów ze szkoły lub w razie konieczności natychmiastowego oddzwaniania.
      • Przy wejściu do szkoły będzie dokonywany pomiar temperatury . W przypadku wyniku pomiaru równego lub wyższego niż 37,5°C  uczeń zostaje odizolowany, a następnie informuje się rodziców.
      • Dziecko, które przejawia niepokojące objawy chorobowe, będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie, w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
      • Uczniowie regularnie myją ręce wodą z mydłem i  dezynfekują. 
      • W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
      • Środki do dezynfekcji dłoni znajdują się w widocznych, łatwo dostępnych miejscach we wszystkich pomieszczeniach wspólnych i salach lekcyjnych.

       

      • Rodzice mogą wchodzić wyłącznie do wyznaczonej w szkole przestrzeni wspólnej.

      Muszą równie przestrzegać zasad epidemicznych obowiązujących w szkole (dystans społeczny – min. 1,5 m, osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).

       

      Organizacja zajęć:

      • Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach lub przyłbicach.
      • Maseczki/przyłbice są obowiązkowe w przestrzeni wspólnej ( korytarz, szatnia, stołówka, toaleta).
      • Sugerowane jest używanie przyłbic.
      • Uczniowie klas 0-3 wchodzą wejściem od strony szatni i rozbierają się w wyznaczonych boksach.
      • Uczniowie klas 4 – 8 wchodzą do szkoły wejściem głównym i udają się bezpośrednio do wyznaczonych sal lekcyjnych ( we wrześniu z pominięciem szatni).
      • W czasie pobytu w szkole uczniowie przemieszczają się wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi.
      • Uczniowie podczas zajęć ­­korzystają ze sprzętów i przedmiotów, które można łatwo dezynfekować i własnych przyborów szkolnych.
      • Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi .
      • Sale są wietrzone, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
      • Sale oraz przedmioty wykorzystywane podczas zajęć są dezynfekowane po wyjściu uczniów.
      • Przerwy między lekcjami będą organizowane tak, by zminimalizować liczbę uczniów na korytarzu.
      • W celu zachowania bezpiecznego dystansu społecznego, uczniowie przychodzą na posiłki
       do stołówki wg ustalonego harmonogramu.

       

       

       

       

       

       

       

       

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
    • sp139@edu.um.warszawa.pl
    • (022) 632-59-94 fax 0-22 632 52 79
    • ul.Syreny 5/7 01-132 Warszawa Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych