• Zasady oceniania
     • Zasady oceniania

     • ZASADY OCENIANIA PRACY UCZNIA

       

      1. Ocenianie odbywa się zgodnie z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego zapisanymi w  Statucie Szkoły nr 139 oraz Przedmiotowym Systemie Oceniania.

       

      1. Nauczyciel informuje ucznia/rodzica/opiekuna prawnego, która praca będzie podlegać ocenie, określając sposób i termin wykonania pracy oraz sposób przekazania jej nauczycielowi.

       

      1. Nauczyciel ustala termin wykonania pracy zdalnej, jednak nie krótszy niż 2 dni.  Zadania są obowiązkowe dla każdego ucznia.

       

      1. Nauczyciel może w tygodniu wskazać nie więcej niż jedną pracę na ocenę wyrażoną stopniem (w dzienniku z oznaczeniem zn-zdalne nauczanie).

       

      1. Nauczyciel, prowadząc lekcje on-line, może oceniać wypowiedzi ustne ucznia.

       

      1. Niedopuszczalne jest przypisywanie sobie autorstwa  pracom kopiowanym w całości bądź fragmentach. O wszelkich znamionach plagiatu wypracowań i innych prac nauczyciel informuje ucznia, rodziców/prawnych opiekunów i wychowawcę klasy.

       

      1. Uczeń pracuje systematycznie i ściśle współpracuje z nauczycielem.

       

      1. W związku z trudnościami technicznymi czy innymi wynikającymi ze specyfiki zdalnego nauczania nauczyciel może podjąć decyzję o zmianie sposobu i wydłużeniu terminu  wykonania zadania.

       

      1. Nierealizowanie zadań przez uczniów uniemożliwia ocenę pracy ucznia przez nauczyciela i może się wiązać z brakiem możliwości wystawienia oceny rocznej/końcowej, co w konsekwencji będzie skutkowało nieklasyfikowaniem z danego przedmiotu.

       

     • .

     • ZMIANY W OCENIANIU ORAZ DOKUMENTOWANIU REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

       

      Obowiązuje od 20.04.2020 do odwołania

       

       

      1. SPOSÓB MONITOROWANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW ORAZ SPOSÓB WERYFIKACJI WIEDZY I UMIEJETNOŚCI UCZNIÓW

       

      Postępy uczniów w nauce będą monitorowane poprzez obserwacje aktywności uczniów w czasie zajęć on-line oraz w czasie udzielania ustnej lub pisemnej informacji zwrotnej (komentarza) do:

      • odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów telefonicznych,
      • wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,
      • wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji lub innych form komunikowania się on-line,
      • zadań i prac  przesłanych do nauczyciela drogą elektroniczną.

       

      Weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywała się poprzez ocenianie bieżące:

      • odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów telefonicznych,
      • wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,
      • wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji lub innych form komunikowania się on-line,
      • wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych drogą elektroniczną
      • testy on-line udostępnione przez nauczyciela.

       

      1.  INFORMOWANIE UCZNIÓW LUB RODZICÓWO POSTĘPACH UCZNIA W NAUCE, A TAKŻE UZYSKANYCH PRZEZ UCZNIA OCENACH

       

      • Rodzice oraz uczniowie będą informowania o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
      • W/w informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem dostępnych form porozumiewania się na odległość.
      • Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęć on-line oraz konsultacji w trakcie wyznaczonych w tygodniowym planie godzin zajęć.

       

       

      1. DOKUMENTOWANIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO W CZASIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ. KONTROLA FREKWENCJI.

       

      Zasady:

      • w czasie zajęć on-line nauczyciel na podstawie aktywności ucznia odznacza jego obecność w dzienniku elektronicznym,
      • biorąc pod uwagę brak możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego lub brak dostępu do internetu w warunkach domowych oraz różne warunki lokalowe, wielodzietność rodziny, które mogą wpływać na specyfikę nauki dziecka w domu – obecność będzie zaliczona na podstawie wykonanego zadania w rozliczeniu tygodniowym  (bądź innym ustalonym przez nauczyciela).
     • Warszawska Opera Kameralna

     • Szanowni Państwo,

      W związku z zaistniałą sytuację w naszym kraju Warszawska Opera Kameralna organizuje cykl spotkań on -line które rozpoczynamy w poniedziałek.

       

      Razem z Izabellą Budzyńską, autorką wierszy dla dzieci,codziennie o godzinie 12.00 będziemy prezentować wydarzenia skierowane do młodszej części widowni.Rozpoczniemy cyklem wierszy, które będą recytowały uznane gwiazdy,współpracujące z Warszawską Operą Kameralną.

      W pierwszy dzień Świąt Wielkiej Nocy specjalnie dla dzieci„Orientalna awanturka – czyli Uprowadzenie z Seraju" w pigułce:https://www.youtube.com/watch?v=CFsw_zaMYTYW kolejnym tygodniu pokażemy przedstawienie„Czary Pana Dulkamary" na podstawie opery „Napój miłosny"i marionetkowe przestawienie „Uprowadzenie z Seraju".

      Zachęcając Państwa dzieci do udziału w naszych wydarzeniach proponujemy aby dziecko które było w naszym teatrze przysłało zdjęcie tak jak wychodzimy do teatru, w eleganckim ubraniu.

      Wszystkie zdjęcia będą umieszczone na naszych kanałach informacyjnych: FB oraz Instagramie za zgodą rodziców na publikację wizerunku.

      Dzieci które prześlą swoje zdjęcia otrzymają nagrody. Nagrodą główną będzie bilet na najbliższe wydarzenie dziecięce które odbędzie się w naszym teatrze.

      Ponadto oferujemy szereg konkursów z nagrodami ( rebusy, puzzle, krzyżówki, kolorowanki ).

      Regulamin konkursu znajdziecie Państwo niebawem na naszej stronie internetowej www.operakameralna.pl

      Gorąco zachęcamy rodziców i dzieci do zabawy w tak trudnym dla nas wszystkich czasie.

       

      Wszelkich informacji udziela Marzena Pasternak  pod nr  tel: 538 235 268

       

      Z wyrazami szacunku,

      Agata Janiszewska

       

    • Mazowiecka Policja Apeluje!
     • Mazowiecka Policja Apeluje!

     • Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

       

      W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

      Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

      Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

      Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

      Wyłączeni z tego obowiązku będą:

      - rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

      - a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

       

      Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

       

      Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. 

      Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

      Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

      Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

                

      Drodzy uczniowie!
      Mazowiecka Policja apeluje:

       

      W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

      Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

      Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego. 

      Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

      Unikajcie miejsc publicznych!

      Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
    • sp139@edu.um.warszawa.pl
    • (022) 632-59-94 fax 0-22 632 52 79
    • ul.Syreny 5/7 01-132 Warszawa
    • Inspektor Ochrony Danych - Bogdan Santorek Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: jest pod adresem email: iod@dbfo-wola.waw.pl lub pod adresem Administratora danych z dopiskiem IOD. Kontakt z Administratorem - 22 632-59-94 wew.221
  • Galeria zdjęć

    brak danych