• Wniosek do pobrania w pliku PDF Wniosek.pdf

     

     

    SZKOLNA PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU

     

    1. PODSTAWA PRAWNA

     

    1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad

                          udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

                          szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 532 )

    1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

              (Dz.U. z 2014 poz. 382).

     

    1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

     

    1. Opinia o uczniu w Szkole Podstawowej nr. 139 jest przygotowywana przez wychowawcę lub  pedagoga szkolnego.
    2. Opinię przygotowuje się na pisemną prośbę :
    • rodziców/prawnych opiekunów ucznia,
    • poradni psychologiczno-pedagogicznej bądź innej poradni specjalistycznej,
    • Sądu Rejonowego (w tym kuratorów sądowych),
    • innych instytucji wspomagających, w tym: Policji, MOPS, WCPR, itp.
    1. Opinię przygotowuje się w terminie 7 dni od wpłynięcia do sekretariatu szkoły pisemnego wniosku / prośby o jej sporządzenie.
    2. Druki wniosków dla rodziców/opiekunów są do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.
    3. Opinia zostaje przygotowana w dwóch egzemplarzach z podpisem osoby sporządzającej opinię. Opinia opatrzona jest pieczęcią szkoły.
    4. W opinii należy umieścić tylko te informacje, na które wychowawca bądź pedagog szkolny mają potwierdzenie w swojej dokumentacji.
    5. Rodzic ( prawny opiekun) zobowiązany jest do wskazania we wniosku dokładnych danych instytucji, do której opinia ma zostać przekazana przez szkołę.
    6. Kopię wydanej informacji ( opinii) przechowuje się w dokumentacji szkolnej poza opinią na wniosek rodziców.

     

    Pracownik szkoły nie wydaje opinii o uczniu bez zachowania przyjętej procedury.

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
   • sp139@eduwarszawa.pl
   • (022) 632-59-94 fax 0-22 632 52 79
   • ul.Syreny 5/7 01-132 Warszawa 01-132 Warszawa Poland
   • Inspektor Ochrony Danych - Bogdan Santorek Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: jest pod adresem email: iod@dbfo-wola.waw.pl lub pod adresem Administratora danych z dopiskiem IOD. Kontakt z Administratorem - 22 632-59-94 wew.221
   • sekretariat.sp139@eduwarszawa.pl administracja.sp139@eduwarszawa.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych