• Harmonogram działań UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

   w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

   do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę

    

    

   REKRUTACJA ZASADNICZA

    

   Termin

   Podgląd oferty edukacyjnej

   Publikacja oferty edukacyjnej szkół w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem: https://warszawa.edu.com.pl

    

   od 29 kwietnia

   Składanie wniosków o przyjęcie do szkół:

    

   1a. Uczniowie klas ósmych warszawskich publicznych szkół podstawowych logują się do systemu, korzystając z zakładki „Zaloguj się” oraz wprowadzając login i hasło, uzyskane w macierzystych szkołach.

    

   1b. Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych: niepublicznych, artystycznych, spoza Warszawy samodzielnie zakładają konta w systemie, korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę” i wprowadzając PESEL.

    

   2. Kandydaci wypełniają wniosek w systemie. Mogą wskazać dowolną liczbę szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Ich listę układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

    

   3. Kandydaci składają wydrukowany i podpisany przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w szkole pierwszego wyboru osobiście lub elektronicznie.

    

   Uwaga:

   Kandydaci, którzy we wniosku na liście preferencji wskażą oddziały wstępne, dwujęzyczne, międzynarodowe, sportowe, mistrzostwa sportowego przygotowania wojskowego lub oddziały wymagające szczególnych indywidulanych predyspozycji  (niezależnie od kolejności na liście) składają wniosek w szkole pierwszego wyboru do 30 maja br.

    

   od 16 maja

   do 20 czerwca do godz. 15.00

    

   Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów wstępnych, dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów wymagających indywidualnych predyspozycji.

    

   od 16 maja

   do 30 maja do godz. 15.00

   Sprawdzian kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych/międzynarodowych

   Kandydaci przystępują do sprawdzianu dla danego języka w szkole, która prowadzi taki oddział i została umieszczona najwyżej na liście preferencji.

   Godzina przeprowadzenia sprawdzianu znajduje się na stronie danej szkoły.

    

   jęz. hiszpański - 2 czerwca

    

   jęz. angielski - 3 czerwca

    

   jęz. francuski - 7 czerwca

    

   jęz. niemiecki - 8 czerwca

    

   Sprawdzian predyspozycji językowych do klas wstępnych

   Kandydaci przystępują do sprawdzianu w szkole umieszczonej najwyżej na liście preferencji, która prowadzi taki oddział.

   Godzina przeprowadzenia sprawdzianu znajduje się na stronie danej szkoły.

    

   9 czerwca

   Próba sprawności fizycznej do oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego/przygotowania wojskowego

   Kandydaci przystępują do próby sprawności fizycznej.

   Dokładne terminy znajdują się na stronie danej szkoły, która prowadzi takie oddziały.

    

   od 31 maja

   do 13 czerwca

    

   termin ustala dyrektor szkoły

   Sprawdzian uzdolnień kierunkowych do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji kierunkowych

   Dokładne terminy znajdują się na stronie danej szkoły, która prowadzi takie oddziały.

    

   od 31 maja

   do 13 czerwca

    

   termin ustala dyrektor szkoły

   Wyniki sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej

   Listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianów zostaną ogłoszone w szkole,  w której kandydat do nich przystąpił (wyniki dostępne będą również w systemie rekrutacji).

    

   do 15 czerwca

   Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodach otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (wykaz przychodni zostanie opublikowany na stronie internetowej Biura Edukacji: edukacja.um.warszawa.pl).

    

   od 16 maja

   do 25 lipca

   Drugi termin na przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej, uzdolnień kierunkowych

   Jest on przeznaczony  dla  kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych nie przystąpili do nich w pierwszym terminie, pod warunkiem, że  te oddziały zostały wskazane  we wniosku złożonym do 30 maja br.

   Terminy sprawdzianów znajdują się na stronie danej szkoły.

    

   do 7 lipca

    

   termin ustala dyrektor szkoły

   Wyniki sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej przeprowadzonych w drugim terminie.

   Listy osób, które uzyskały pozytywne wyniki, zostaną ogłoszone w szkole,  w której kandydat do nich przystąpił.

    

   do 8 lipca

   Wprowadzanie osiągnięć

   Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych: niepublicznych, artystycznych, spoza Warszawy, samodzielnie wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie.

   Osiągnięcia uczniów warszawskich publicznych szkół wprowadzają ich macierzyste szkoły.

    

   od 24 czerwca

   do 13 lipca do godz. 14.00

   Podgląd wprowadzonych przez szkoły podstawowe osiągnięć, odnotowanych na świadectwie.

    

   23 czerwca do godz. 15.00

   Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

   Kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru:

   - kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

   - kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

   - kopie innych wymaganych dokumentów.

    

   Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył. Kopie dokumentów mogą być składane osobiście lub elektronicznie na adres mailowy podany przez szkołę.

    

   od 24 czerwca

   do 13 lipca do godz. 15.00

    

   Możliwość zmiany  decyzji  dotyczącej  wyboru szkół i oddziałów:

   W celu wprowadzenia zmian we wniosku należy udać się do szkoły pierwszego wyboru z jednym z rodziców/opiekunów prawnych lub skontaktować się ze szkołą, aby zwrócić się do komisji o anulowanie złożonego wniosku, wprowadzić do systemu nowe informacje, wydrukować i podpisać nowy wniosek oraz złożyć go osobiście lub elektronicznie wraz z wymaganymi dokumentami  w nowej szkole pierwszego wyboru.

   od 24 czerwca

   do 13 lipca do godz. 15.00

    

   Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

   Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

    

   20 lipca godz. 14.00

   Potwierdzanie woli przyjęcia

   Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani, poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

    

   Uwaga! Jeśli kandydat nie złoży oryginałów dokumentów we wskazanym terminie, nie zostanie przyjęty do szkoły. W przypadku braku możliwości złożenia zaświadczenia lekarskiego, rodzic/opiekun prawny kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed terminem opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu.

    

   od 21 lipca

   do 27 lipca do godz. 15.00

   Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

   Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

    

   28 lipca do godz. 14.00

    

   REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA   (odbywa się bez użycia elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji)

    

   Składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca

   W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku o przyjęcie w systemie elektronicznym. Składają go bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole dysponującej wolnymi miejscami lub elektronicznie (formę określna dana szkoła). Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

    

   od 1 sierpnia 

   do 3 sierpnia do godz. 15. 00

    

   Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodach otrzymują ze szkoły skierowanie
    na badania do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia
   o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

    

   od 1 sierpnia

   do 12 sierpnia

   Sprawdziany kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej, uzdolnień kierunkowych

    

   (dotyczy kandydatów, którzy nie przystąpili do nich w rekrutacji zasadniczej).

    

   od 4 sierpnia

   do 8 sierpnia

    

   termin ustala dyrektor szkoły

   Wyniki sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych/kompetencji językowych oraz prób sprawności fizycznej

   Listy osób, które uzyskały pozytywne wyniki sprawdzianów, zostaną ogłoszone  w tej szkole szkołach,  w której kandydat przystąpił do sprawdzianu.

    

   do 11 sierpnia

   Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

    

   Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

    

   12 sierpnia

   Potwierdzenie woli przyjęcia

    

   Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

    

   od 16 sierpnia

   do 18 sierpnia do godz. 15.00

   Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

    

   Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

    

   19 sierpnia do godz. 14.00

    

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
   • sp139@edu.um.warszawa.pl
   • (022) 632-59-94 fax 0-22 632 52 79
   • ul.Syreny 5/7 01-132 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych